در مراحل مختلف


برای اجرا در مراحل مختلف

 

تهیه نقشه های اجرایی

 

پی کنی وشناژ سفت کار

 

نماکاریهای - آجر سفال-سنگ

 

کامپوزیت -وشیشه سکوریت

 

 

وسایر موارد پیشنهای

 

با تلفنهای ذیل تماس بگیرید


09153150770


  05115011659


09365619001

پیمانکاری در مراحل مختلف